Povinnosti stavebného dozoru

Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia.

  • dodržanie všeobecných technických požiadaviek
  • dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • stavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
  • sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
  • rieši technické otázky s dodávateľom stavby
  • kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
  • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby
  • zúčastní sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadne na odstránenie kolaudačných chýb